Warunki ogólne

  1. Postanowienia wstępne

Niniejsze ogólne warunki regulują prawa i obowiązki między stronami umowy kupna, w której z jednej strony jest firma Senzačne s.r.o., IČO: 51038617, z siedzibą pod adresem Námestie Slobody 61, 022 01 Čadca, zarejestrowana w rejestrze handlowym spółki Čadca (zwana dalej „sprzedawcą” lub „Senzačne s.r.o.”), a po drugiej stronie jest kupujący, który może być również konsumentem (zwany dalej „kupującym”), której przedmiotem jest kupno i sprzedaż towarów na stronie internetowej e-sklepu sprzedawcy.

    2. Dane kontaktowe

Adres e-mail Sprzedawcy: info@senzacne.sk

Numer telefonu sprzedawcy: +421 911 733 833.

Godziny pracy call center i centrum reklamacyjnego sprzedawcy: normalne dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00. z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt.

Adres pocztowy

Senzačne s.r.o.

Námesie Slobody 61

022 01 Čadca

  1. Umowa kupna

Umowa kupna oznacza umowę pomiędzy sprzedającym a kupującym, której przedmiotem jest zakup towarów prezentowanych na www.senzacne.sk. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza sprzedającemu, że zgadza się z ogólnymi warunkami. Powstała umowa może zostać zmieniona lub anulowana tylko za zgodą obu stron lub na podstawie przyczyn prawnych.

Poprzez umowę kupna sprzedający zobowiązuje się do wydania kupującemu towaru będącego przedmiotem kupna, a kupujący zobowiązuje się do przejęcia towaru i zapłaty ceny kupna.

  1. Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Sprzedający oświadcza, że ​​wszelkie informacje i dane osobowe kupującego będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy z kupującym, żadna z podanych informacji ani danych osobowych nie zostanie udostępniona osobom trzecim i tym podobnym. Wszystkie informacje i dane osobowe, które kupujący dobrowolnie przekazuje sprzedającemu w celu zamówienia towaru, są gromadzone, przetwarzane i archiwizowane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Słowackiej, ustawą nr 122/2013 Dz.U. o ochronie danych osobowych dane w aktualnej i obowiązującej wersji o imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, numer identyfikacyjny, numer telefonu, adres e-mail, podpis lub podpis biometryczny. Kupujący niniejszym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych dla celów realizacji umowy kupna oraz w celach marketingowych sprzedającego (przesyłanie ogłoszeń handlowych, telemarketing, w tym za pośrednictwem osób trzecich) do czasu pisemnego oświadczenia kupującego o braku zgody z tym przetwarzaniem.

4.1 

Warunki Handlowe - Obrazy Mają Jedynie Charakter Ilustracyjny:

Zważywszy na charakter zakupów online oraz możliwe różnice w wyświetlaniu kolorów i szczegółów między różnymi urządzeniami, pragniemy poinformować, że obrazy produktów prezentowane na naszej stronie są jedynie ilustracjami. Rzeczywiste produkty mogą nieznacznie różnić się wyglądem od obrazów na stronie.

Ilustracje te mogą być również pod wpływem indywidualnych ustawień ekranu Państwa urządzenia oraz warunków oświetleniowych podczas fotografowania produktów.

Wszystkie specyfikacje i opisy produktów są dostarczane w celu zapewnienia Państwu jak najbardziej dokładnych informacji o naszych produktach. Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem produktu i jego parametrami przed dokonaniem zakupu. W przypadku pytań, prosimy o kontakt.

Dziękujemy za zrozumienie.

  1. Ceny i płatności

Wszystkie ceny w sklepie internetowym są zawsze aktualne i obowiązujące. Ceny są ostateczne, zawierają podatek VAT lub wszelkie inne podatki i opłaty, które kupujący musi zapłacić, aby otrzymać towar, nie dotyczy to ceny za transport. Sprzedający zastrzega sobie prawo do błędów typograficznych i zmian cen lub zmian kursów walut, inflacji lub w przypadku istotnych zmian warunków dostaw producenta. Cena kupna jest uważana za zapłaconą dopiero po zaksięgowaniu całej ceny kupna na koncie sprzedającego lub zapłaceniu gotówką w kasie sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności towaru, dlatego kupujący staje się właścicielem dopiero po pełnej zapłacie ceny zakupu.

Sprzedający przekaże towar będący przedmiotem zakupu w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu.

Jeżeli z góry nie uzgodniono sposobu pakowania towaru, sprzedający zapakuje towar w sposób niezbędny dla zachowania i zabezpieczenia towaru, w ten sam sposób sprzedający dostarczy towar do transportu.

Jeżeli sprzedający ma wysłać towar, przekaże go kupującemu, przekazując towar przewoźnikowi do przewozu na rzecz kupującego i umożliwi kupującemu wykonanie praw z umowy przewozu wobec przewoźnika, sprzedający przekazać towar kupującemu tylko wtedy, gdy przewoźnik przekazał towar kupującemu.

  1. Dostawa

Termin dostawy rozpoczyna się w dniu, w którym sprzedający otrzyma wiążące zamówienie od kupującego. Jeżeli towar znajduje się w magazynie sprzedającego, sprzedający zobowiązuje się do wysłania lub przekazania towaru przewoźnikowi w ciągu 3-5 dni roboczych. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z powodu okoliczności spowodowanych siłą wyższą, a nie z winy sprzedawcy. W przypadku, gdy towar nie znajduje się w magazynie sprzedającego, sprzedający poinformuje kupującego o przewidywanym terminie dostawy towaru.

  1. Gwarancja i serwis

Sprzedawca udziela gwarancji na co najmniej 24 miesiące (w niektórych przypadkach gwarancja może zostać przedłużona, w takim przypadku kupujący musi skontaktować się ze sprzedawcą nie później niż 3 dni robocze po otrzymaniu towaru).

  1. Odstąpienie od umowy

Stosownie do postanowień § 7 Ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy oraz o zmianie niektórych ustaw (Ustawa nr 102/2014 Dz.U.) kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej w ten sposób bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usług, przy czym konieczne jest, aby list o odstąpieniu od umowy wysyłane są Sprzedawcy we wskazanym terminie.

Kupujący transportuje z powrotem do sprzedającego Senzacne s.r.o. płaci sobie.

Wycofanie i przesłanie towaru na adres: Senzačne s.r.o., Námestie Slobody 61, 022 01 Čadca.

W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy, sprzedający zobowiązany jest zwrócić kupującemu wszystkie płatności, które sprzedający otrzymał od kupującego na podstawie umowy nie później niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia i towaru.

  1. Przepisy końcowe

Wszelkie spory, które mogą powstać pomiędzy Senzačne s.r.o. a kupujący mogą go rozwiązać poza sądem. Sprzedający zaleca kupującemu skontaktowanie się z Senzačne s.r.o. i rozwiązać sytuację zanim stanie się konieczne skorzystanie z pozasądowej ugody, w takim przypadku kupujący może skontaktować się z przedmiotem pozasądowego rozwiązywania sporów, którym jest np. https://www.soi.sk lub rozstrzygnąć spór za pośrednictwem https://ec.europa.eu.

Niniejsze ogólne warunki są ważne i obowiązują od 1 grudnia 2017. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunki ogólne bez uprzedzenia.