16,80 zł

w magazynie
ks

Producent: Strend ProKod produktu: ST311024link do wysyłki

Duch techniczny:

Uzywać:
- cele techniczne
- rozcieńczanie materiałów lakierniczych na bazie alkoholu
- czyszczenie
- do kuchenek spirytusowych

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne podrażnienie oczu. W razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej należy mieć przygotowane opakowanie produktu lub etykietę.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
- Nie pal podczas pracy z alkoholem technicznym!
- Unikać wdychania mgły, oparów i aerozoli.
- Nosić ochronne rękawice robocze, odzież i okulary ochronne.

W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ (lub włosami):
- Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Natychmiast spłukać skórę wodą.

W KONTAKCIE WZROKOWYM:
- Ostrożnie płukać je wodą przez kilka minut.
- Jeśli używasz soczewek kontaktowych, wyjmij je i kontynuuj płukanie.

W PRZYPADKU POŻARU:
- Do gaszenia używać rozproszonego strumienia wody lub proszku lub specjalnej piany (w zależności od rodzaju pożaru).

- Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
- Zawartość pojemnika utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Nie wrzucać opakowania do ognia (istnieje ryzyko wybuchu)

KOMPOZYCJA:
- etanol.
- czynniki denaturujące (butanon, izopropanol, benzoesan denatonium).

Spożyć w ciągu 30 miesięcy od daty produkcji (zaznaczonej na opakowaniu)